Volg ons:

Ubicum

Bringing IT everywhere

Home VOIP Voorwaarden

De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 7 dagen. In geval van dergelijke opzegging zal hij wel de Diensten betalen die vóór de opzegging werden gebruikt en (voor zover van toepassing) de aangekochte producten terugsturen in de originele verpakking.

 1. DEFINITIES

De begrippen die worden gebruikt in deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende betekenis:

 • Dienst: het geheel van de door Ubicum geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst heeft afgesloten bij Ubicum.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Ubicum die bestaat uit, al naargelang het geval, (a) bestelbon, ontvangst bevestiging en eventuele bijlagen, (b) specifieke voorwaarden van toepassing op de Dienst, (c). Elk document maakt integraal deel uit van de Overeenkomst.
 • Ubicum: Ubicum Bvba, met zetel te Legeweg 157F-8020 Legeweg met ondernemingsnummer BTW BE 0811.273.950.
 • WHP: Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
 1. VOORWERP

2.1 Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor de levering van diensten en verkoop van producten door Ubicum aan de Klant. Door inschrijving op de Dienst of aankoop van een product aanvaardt de Klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn algemene aankoopvoorwaarden.

2.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, zal de volgende volgorde van voorrang gelden 1. de bestelbon, orderbevestiging en eventuele bijlagen, 2. specifieke voorwaarden, 3. de algemene voorwaarden tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2.3 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van Ubicum.

2.4 Ubicum behoudt zich het recht voor te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld. Indien voor de Klant een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder boete uiterlijk de laatste dag va n de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging.

 1. DIENSTEN

3.1 Ubicum zal zich inspannen om de Dienst te leveren in overeenstemming met de standaarden van de industrie.

3.2 Levertijden van Diensten of Producten worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.3 Ubicum behoudt zich het recht voor de configuratie van het netwerk, de dienstapparatuur of de paswoorden te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging de kwaliteit van de Dienst niet wezenlijk zal beïnvloeden. Ubicum zal zich inspannen om de Klant tijdig in kennis te stellen van deze wijziging. Ubicum kan, indien vereist, de Dienst opschorten om redenen van operationele aard of spoedonderhoud.

3.4 Ubicum zal zich inspannen om toe te zien op een degelijke beveiliging van de Dienst. Ubicum is echter niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant en/of gebruiker of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Dit geldt voor beltegoeden, vooruitbetalende klanten, achteraf betalende klanten en voor een negatieve beltegoed die het gevolg kunnen zijn van deze onvoldoende beveiliging. Indien de Klant en/of gebruiker merkt of vermoedt dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van het paswoord van de Klant en/of gebruiker, zal hij dit binnen 5 werkdagen aan Ubicum melden. Ubicum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Dienst tengevolge heeft. Bij gebruik van voip systemen waarbij extensies beschermd dienen te worden door paswoorden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze voldoende te beschermen.

3.5 Ubicum stelt de Klant een technische hulpdienst ter beschikking, die toegankelijk is via het nummer 050/96.09.50, voor het verhelpen van storingen en moeilijkheden bij de totstandbrenging van de Dienst.

3.6 Op het moment dat de Klant een oproep doet, verschijnt zijn oproepnummer op het scherm van het toestel van de opgeroepene, indien het toestel van de opgeroepene over die functionaliteit beschikt en de Klant zich niet heeft verzet tegen het doorsturen van deze gegevens. Indien het nummer van de opgeroepene zich bevindt bij een andere nationale operator, zal het oproepnummer worden doorgegeven indien met de betrokken operator een wederzijds akkoord bestaat. De Klant kan zich verzetten tegen de doorgifte door Ubicum van zijn oproepnummer aan de opgeroepene op permanente wijze (privé-nummer). Ubicum zal evenwel steeds het geografisch nummer van de Klant doorgeven aan de nooddiensten, zelfs indien de Klant gekozen heeft voor een privé-nummer. De Klant kan van voornoemde permanente keuzes oproep per oproep afwijken voor zover zijn toestel de functionaliteit ondersteunt. In geval van oproepdoorschakeling wordt enkel het nummer van de eerste aansluiting via dewelke de oproep naar de opgeroepene wordt doorgestuurd, aan de opgeroepene gemeld. De Klant kan anonieme oproepen weigeren middels de betalende optie anonymous call rejection.

3.7 De Klant kan vragen dat het aan hem toegewezen nummer wordt overgedragen van een andere operator naar het netwerk van Ubicum of van Ubicum naar het netwerk van een andere operator, met uitzondering van nomadische nummers. De Klant zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. Tijdens de overdracht is het mogelijk dat de Klant gedurende enige tijd onbereikbaar is.

3.8 De VoIP Dienst waarbij aan de Klant een geografisch nummer werd toegekend, verleent toegang tot de nooddiensten tenzij ingeval van storing in het elektriciteitsnet. De Klant erkent dat de VoIP Dienst niet nomadisch zal gebruikt worden, o.m. om te vermijden dat de locatie van de beller niet gekend zal zijn voor de nooddiensten. De Klant zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon. De Klant zal instaan voor eventuele kosten als gevolg van een zinloze verplaatsing van de nooddiensten.

3.9 De Klant erkent uitdrukkelijk dat de nomadische VoIP Dienst met het aan hem toegewezen nomadisch telefoonnummer geen toegang verleent tot de nooddiensten. Ubicum is niet verantwoordelijk voor enige letsels, schade of kosten opgelopen als gevolg van het feit dat nooddiensten niet (tijdig) kunnen worden bereikt.

3.10 De klant is verplicht om een geografisch of nomadisch nummer in de telefonische zone te kiezen waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft In geval die voorwaarde niet of niet meer geldig is heeft Ubicum het recht om een ander nummer toe te wijzen waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft. De verblijfplaats moet op het grondgebied van België z ijn. De klant dient te kunnen bewijzen in welke plaats de beroepsnijverheid of verblijfplaats zich bevinden. .In ieder geval kan Ubicum niet verantwoordelijk worden gesteld en sluit elke geleden schade vergoeding uit die de klant zou kunnen eisen.

3.11 Ubicum behoudt zich het recht voor om het aan de Klant toegewezen nummer te wijzigen in geval van een wijziging van het nummerplan of een beslissing van de toezichthoudende overheid. In dergelijk geval zal Ubicum zich inspannen om de impact voor de Klant zoveel mogelijk te beperken.

3.12 De duur van een gesprek naar een Premium Number met prefix 090X en facturatie per minuut zal automatisch worden beperkt tot 10 minuten. Oproepen naar een Premium Number met prefix 905 zullen worden geblokkeerd indien de kost voor de oproeper een bedrag van 50 € (BTW inclusief) overstijgt.

3.13 De Klant heeft recht op een kosteloze vermelding van zijn gegevens in de witte gids, zoals vastgelegd bij wet.

3.14 Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving dient Ubicum gegevens van de Klant alsook elke wijziging hieraan, over te maken aan de uitgevers van telefoongidsen en leveranciers van telefonische inlichtingendiensten, tenzij in geval van privénummer of indien de Klant expliciet heeft gemeld dat hij hierin niet wenst te worden opgenomen.

3.15 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Ubicum meedeelt. Elke verandering aan de gegevens zal zo vlug mogelijk worden opgenomen in de databank van de witte gids en in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

3.16 De inlichtingendienst waarmee Ubicum een akkoord heeft gesloten, deelt aan iedereen die erom vraagt, telefonisch dan wel via het internet, een niet-geheim nummer mee, alsook andere gegevens die in de databank opgenomen zijn of daartoe bestemd zijn.

3.17 De Klant die kwaadwillige oproepen ontvangt kan aan Ubicum de identificatie vragen van het nummer van waaruit hij werd gebeld. Indien de identificatie technisch mogelijk is, zal Ubicum aan de houder van de nummer vragen om deze oproepen stop te zetten. Indien de Klant kwaadwillige oproepen blijft ontvangen, kan hij zich tot de Ombudsdienst richten. Op zijn verzoek worden de identiteit en het adres van de houder van het nummer van waaruit de kwaadwillige oproepen tot stand zijn gebracht door Ubicum aan de Ombudsdienst medegedeeld, met het oog op de bekendmaking ervan aan de Klant.

 1. TARIEVEN

4.1 DIENSTEN

4.1.1 De kosten omvatten, al naargelang de Dienst, een abonnement, opzetkosten en verbruikskosten. De tarieven zoals vermeld op de website, in tariefplannen of in andere contractuele documenten, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven vermeld op de website hebben voorrang op de gedrukte versie ervan.

4.1.2 De Diensten zijn vooraf betaalbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om tijdig zijn belkrediet te herladen. Het belkrediet geeft de Klant ten beloop van het bedrag toegang tot een aantal Diensten. De Klant kan oproepen verrichten zolang het belkrediet niet volledig is opgebruikt of is verloren gegaan overeenkomstig artikel 8.4. Zolang Ubicum het nummer toegekend aan de Klant niet heeft ingetrokken overeenkomstig artikel 8.4, zal de Klant oproepen kunnen blijven ontvangen. De Klant heeft geen recht op enige terugbetaling van het door hem aangekochte belkrediet.

4.1.3 De factuur wordt per e-mail gestuurd naar de Klant en kan geconsulteerd worden op de website. De facturen bevatten een overzicht van het aangekochte belkrediet. De Klant kan gratis op de website (mits gebruik van gebruikersnaam en paswoord) een gedetailleerd overzicht bekomen van alle uitgaande en binnenkomende gesprekken.

4.1.4 Onverminderd de toepassing van artikel 32, 14° WHP zal de Klant niet gerechtigd zijn betalingen te compenseren.

4.1.5 In het geval van postpaid-facturering behoudt Ubicum zich het recht voor om een ​​minimum van € 5,00 exclusief btw in rekening te brengen in het geval dat de maandelijkse factuur dit bedrag niet overschrijdt. Vervolgens wordt aan de klant voorgesteld om een ​​formule “vooruitbetaald” door te geven, dwz vooraf te betalen.

4.2 PRODUCTEN

4.2.3 De tarieven zoals in de verschillende offerte of voorstellen elders dan op de website vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2.4 De producten zijn als opgestuurd of geïnstalleerd gefactureerd. De geleverde diensten worden maandelijks afgerekend en gefactureerd aan het einde van elke kalender maand. De klant dient de factuur per domiciliatie te betalen ten laatste vijftien (15) kalender dagen na uitgifte.

5 BETALINGSVOORWAARDEN EN FINANCIËLE ZEKERHEID – STELLING

5.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) kalender dagen na uitgifte

5.2 Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de betaaltermijn, wordt de factuur onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

5.3 In geval van niet-tijdige of achterstallige betaling, stuurt Ubicum een betalingsherinnering bij eenvoudig schrijven, wat geldt als ingebrekestelling. In geval dat de betalingsherinnering geen resultaat oplevert, verhoogt Ubicum vanaf de datum van de herinnering elk overblijvend verschuldigd bedrag met conventionele verwijlintresten volgens een jaarlijks percentage van 12 % met een minimum van 50 €, verhoogd onverminderd het recht op een forfaitaire vergoeding (zogenaamde strafrechtelijke clausule) van 10 % met een minimum van 50€ op elke factuur, onverminderd het recht op vordering van schadevergoeding en intresten en elke andere vordering, met inbegrip van een rechtsvordering, noodzakelijk voor de vrijwaring van de belangen van Ubicum.

5.4 De Klant die in gebreke blijft, draagt eveneens de kosten voor de ingebrekestelling en de onderzoekskosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsook de kosten voor de herinneringen en de briefwisseling bij aangetekend schrijven door Ubicum en/of haar raadgevers.

5.5 Ubicum kan eveneens op de in gebreke blijvende Klant de kosten van verwerping bij weigering van afhouding door de bankinstelling van de Klant verhalen. Bovendien aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat Ubicum een deel of het geheel van de diensten kan schorsen tot de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen. Ubicum gaat over tot desactivering van de dienst(en) van de klant, die tegen het geldende tarief wordt gefactureerd. De Klant kan opnieuw de diensten genieten na volledige betaling van de verschuldigde bedragen en de betaling van de vooraf te betalen bedragen.

5.6 Indien de Klant zijn toestand niet rechtzet voor het einde van de maand na de schorsing van de diensten, kan Ubicum de overeenkomst van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling ontbinden.

5.7 In geval van niet-betaling of na ontbinding wordt de Klant gerechtelijk vervolgd voor de betaling van de overblijvende verschuldigde bedragen, of de schuldvorderingen (bedrag van de verschuldigde facturen), de conventionele en forfaitaire intresten, de kosten voor de ingebrekestelling en de opzoekingkosten door de gerechtsdeurwaarder, maar eveneens de gerechtskosten (dagvaarding, plaatsing op de rol) en de procesvergoeding vastgesteld conform artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek op het “basisbedrag” bepaald in het Koninklijk Besluit van 26/09/07. In ieder geval blijven de incassokosten en de onbetaalde bedragen ten laste van de Klant.

5.8 Ubicum heeft het recht een Klant van wie de rekening in debet is gebleven in het kader van een vorige overeenkomst geen nieuw abonnement te verlenen.

5.9 Indien Ubicum beslist om de klant weer te activeren, dan heeft Ubicum het recht om een heractivatie vergoeding te factureren van 25€.

5.10 De Klant verbindt er zich toe Ubicum onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van zijn gegevens (zoals bijvoorbeeld adres en bankinstelling).

5.11 Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat die in eigendom aan de Klant worden overgedragen, behoudt Ubicum zich de eigendom voor tot het moment dat de Klant aan Ubicum al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

5.12 De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van intresten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.13 Ubicum behoudt zich het recht voor de tarieven voor de Dienst of Producten te wijzigen of te indexeren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en worden meegedeeld uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. In geval van tariefverhoging heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder boete op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de tariefverhoging, behalve ingeval van indexatie.

5.14 Ubicum behoudt zich het recht voor van de Klant een zekerheidsstelling te eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, na een laattijdige betaling of een incident met de betaling of indien de waarde van de Overeenkomst het rechtvaardigt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder “ waarde van de Overeenkomst” dient te worden verstaan de totale som die onder de Overeenkomst door de Klant aan Ubicum verschuldigd is of zou zijn gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden.

5.15 Ubicum kan de KLANT een of meer testaccounts verlenen om de kwaliteit van de aangeboden diensten te testen. Ubicum beslist volledig autonoom over het al dan niet toekennen van een testaccount.
Ingeval Ubicum beslist om aan een klant een testaccount toe te kennen wordt het testaccount gratis geactiveerd voor een maximumperiode van 30 kalenderdagen. Ingeval de KLANT het testaccount wenst op te zeggen, dient hij dit aan Ubicum uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke opzeg wordt het testaccount automatisch omgezet in een standaard gebruikersaccount, waarbij alle kosten die daarmee verband houden door de KLANT verschuldigd zijn vanaf de eerste dag na het einde van de testperiode.
Het verlenen van een testaccount geeft de KLANT geen recht op restitutie van het krediet of de dienst(en) aangeboden gedurende de testperiode.

 1. VERPLICHTINGEN KLANT EN/OF GEBRUIKER

6.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen en de voorwaarden van de Overeenkomst. De Klant verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

6.2 De Klant garandeert dat hij alle licenties en/of toestemmingen heeft en zal behouden die verplicht zijn om de Diensten te ontvangen en om enige apparatuur te gebruiken.

6.3 De Klant draagt zorg voor de goede bewaring van de apparatuur. De Klant geeft Ubicum de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de Ubicum apparatuur te monitoren en te controleren. De dienstenapparatuur kan in geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van Ubicum. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de dienstenapparatuur of aan het netwerk als gevolg van defecten of storingen aan door de Klant of zijn klanten geïnstalleerde apparatuur.

6.4 Het gebruik van de Dienst kan risico’s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de Klant, die de nodige maatregelen zal nemen om zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Dienst en om zijn gegevens en software te beschermen.

6.5 Ubicum behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan deze algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn.

6.6. Het is de Klant en/of gebruiker niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat ze Ubicum en/of het gebruik van de Dienst nadelig kunnen beïnvloeden.

6.7 De schending van dit artikel 6 houdt een substantiële contractuele wanprestatie in.

6.8 De Klant vrijwaart Ubicum voor elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending van de in dit artikel 6 vermelde verplichtingen en/of tegen vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst die een inbreuk vormen op dit artikel 6.

 1. HARDWARE EN SOFTWARE

7.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de Klant.

7.2 De garantie van door Ubicum verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software omvat, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie.

7.3 De Klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software en de daarbij horende gebruikersdocumentatie die Ubicum ter beschikking stelt te gebruiken. Ubicum en haar licentiegevers behouden te alle tijde alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld. Door het gebruik van de software en of de apparatuur gaat de Klant en/of gebruiker akkoord met de licentievoorwaarden verbonden aan de software en de gebruikersdocumentatie. Het is de Klant niet toegestaan de software en bijhorende gebruikersdocumentatie te kopiëren voor andere doeleinden dan het maken van e en back-up, wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden. De Klant en/of gebruiker onthoudt zich van het verwijderen of wijzigen van tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst.

7.4. Ubicum biedt een garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aflevering. Deze garantie is strikt beperkt tot de levering zelf en heeft uitsluitend betrekking op de reparatie en / of vervanging op zijn kosten en in zijn werkplaatsen van alle onderdelen die worden geweigerd of buiten gebruik worden gesteld wegens bouwfouten of verborgen gebreken. In dit opzicht behoudt Ubicum zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het betreffend goed om aan zijn verplichtingen te voldoen of, naar eigen keuze, om de betreffende aankoopprijs terug te betalen. De garantie dekt niet de vervanging van de apparatuur als gevolg van slijtage, schade als gevolg van nalatigheid, onvoldoende controle, slecht onderhoud, verkeerd gebruik, etc. De garantie is ook niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan snelle slijtage door hun aard of gebruik (CRT’s, schrijf- en leesschijven, magnetische tapes, enz.) of door snelle slijtage vanwege corrosie of andere schadelijke effecten van vloeistoffen, verschillen in elektrische spanning, stoffige omgeving, enz. Eventuele door de koper aangebrachte wijzigingen zullen de garantie doven.

7.5. Ubicum is alleen verplicht te garanderen dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat de garantietermijn hierdoor wordt verlengd.

7.6. Ubicum verklaart dat de producten een pre-kwaliteitstest hebben ondergaan. Ubicum garandeert de goede werking en de goede kwaliteit van de verkochte goederen volgens de specificaties van de fabrikant van de goederen.

7.7. De door Ubicum toegekende garantie met betrekking tot de verkochte goederen zal nooit superieur zijn aan de garantie die door de fabrikant van de verkochte goederen aan Ubicum wordt verleend.

7.8. Alle garanties verstrekt door Ubicum dooft uit wanneer:
– het gebrek niet binnen de 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Ubicum is gemeld;
– de verkochte goederen gebruikt werden in strijd met de instructies van de fabrikant of blootgesteld aan omstandigheden of gebruik die de goede werking ervan beletten, zoals – en zonder dat dit een beperkend karakter heeft – hun combinatie met andere goederen. Dit omvat ook goederen gekocht in “refurbished” conditie.
– de verkochte goederen of software gerepareerd of aangepast zijn door andere personen dan de fabrikant of Ubicum.

7.9. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de door de fabrikant geleverde software met betrekking tot verkochte goederen, tenzij dergelijke software door de fabrikant is vervaardigd conform hetgeen werd aangegeven door de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld, aanvaardt Ubicum geen garantieverplichtingen voor software die door een derde partij wordt verstrekt.

 1. DUURTIJD EN BEËINDIGING

8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door Ubicum, hetgeen kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de Overeenkomst door Ubicum. De Overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van 6 maanden tenzij anders vermeld in de dienstspecifieke voorwaarden of de bestelbon.

8.2 Ingeval de Klant een Overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig wil opzeggen, is hij een beëindigingver goeding verschuldigd gelijk aan 100% van de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode. Na afloop van de initiële duurtijd wordt het contract voor een periode van 12 maanden verlengd behalve indien de Klant het contract per aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van zestig dagen

8.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk via aangetekende brief te zijn

8.4 In het geval van voorafbetaald belkrediet, aanvaardt de Klant dat (i) het aan hem toegewezen oproepnummer definitief verloren gaat indien het belkrediet gedurende meer dan 2 maanden op nul (0) heeft gestaan en (ii) het belkrediet geldig blijft voor een periode van maximaal 12 maanden volgend op de laatste aankoop (eerste aankoop of herlading). Na die periode vervalt het ongebruikte belkrediet.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De levering van de Dienst betreft een middelenverbintenis. Ubicum is verantwoordelijk voor de levering van de Dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de Klant.

9.2 Ubicum verleent geen garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan – behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Ubicum.

9.3 In geen geval kan Ubicum, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden,
 • de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derden en omgekeerd;
 • het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde,
 • technische storingen of pannes veroorzaakt door netwerkstoringen of het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatie-voorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software.
 • de keuze, het gebruik en de door de Klant beoogde doelstellingen m.b.t. de Dienst;
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of aansluiting, eventuele laattijdige aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst;
 • de toegangstijden tot internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet.

9.4 Ubicum kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, voor welke vordering ook, zoals overtollig of technisch werkloos personeel, enige provisie, commerciële schade, verl ies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, verminder ing van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, v erlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

9.5 De Klant zal Ubicum vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant.

9.6 In alle gevallen waarin Ubicum op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant, is de totale aansprakelijkheid van Ubicum beperkt tot het laagste van hetzij (i) het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Ubicum werden verricht in een periode van 6 maanden voorafgaand aan een schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Ubicum, of (ii) 500 €.

9.7 Klachten of betwistingen met betrekking tot de Dienst dienen steeds per aangetekend schrijven gericht te worden aan Ubicum:

 • voor levering van goederen binnen de 10 werkdagen na levering ervan;
 • voor de levering van Diensten binnen 10 werkdagen na aansluiting of na een schadegeval.

Bij gebreke aan betwisting binnen voornoemde termijn worden de geleverde Diensten en producten geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Ubicum heeft het recht de levering van de Dienst of een product op te schorten ingeval van elke contractuele tekortkoming van de Klant en mits een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij de tekortkoming niet verholpen werd binnen de 5 werkdagen na datum ingebrekestelling. Ubicum behoudt zich het recht voor om de kosten voor herindienststelling terug te vorderen van de Klant.

10.2 Ubicum heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • ingeval de tekortkoming vermeld in artikel 10.1 zich blijft voortzetten;
 • indien de zekerheidsstelling conform artikel 5 niet op de door Ubicum vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant;
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers ;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt;
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht.
 1. OVERMACHT

11.1 Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere partij lijdt als de partij haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een situatie van overmacht.

11.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden vereist. Worden daarom o.m. als overmacht beschouwd: stakingen, bedrijfsblokkades, epidemie, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Ubicum, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

 1. OVERDRACHT – ONDERAANNEMING

12.1 De Klant partij zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ubicum.

12.2 Ubicum is gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

12.3 Ubicum behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te bevrijden van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

 1. OMBUDSDIENST VOOR TELECOMMUNICATIE

13.1 In het geval van een klacht zal de Klant zich richten tot de klantendienst van Ubicum op 050 96 09 50. Indien de Klant niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, tel: 02 223 09 09, fax: 02 219 86 59; E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be,website: www.ombudsmantelecom.be.

13.2 Een klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is slechts ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij dienaangaande voorafgaand een verzoek heeft gericht aan Ubicum.

13.3 De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben voorgedaan.

13.4 Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd w anneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

 1. ONTVANKELIJKHEID – TOEPASSELIJK RECHT -BEVOEGDHEID

14.1 Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

14.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

14.3 De Klant erkent dat de e-mail communicatie verzonden door Ubicum de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

 1. VARIA

15.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst, met inbegrip van een beperking, door een rechter of overheidsinstantie of autoriteit ongeldig, nietig, of onafdwingbaar wordt verklaard, blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig wettig, geldig en afdwingbaar.

15.2 Het niet of niet onmiddellijk uitoefenen of afdwingen door een partij van rechten die uit hoofde van de Overeenkomst aan die partij zijn toegekend, zal niet worden beschouwd als een afstand van recht.

15.3 Niets in deze Overeenkomst en geen enkele door partijen uit hoofde van deze Overeenkomst ondernomen actie zal worden opgevat als, of geacht worden te leiden tot, een vennootschap, agentschap, vereniging, joint venture, of ander samenwerkingsverband tussen partijen.

15.4 Deze Overeenkomst vormt de gehele en exclusieve overeenstemming tussen Ubicum en de Klant, en vervangt alle voorgaande en eerdere offertes, verklaringen, afspraken of toezeggingen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.