Volg ons:

Algemene Voorwaarden

Home Algemene Voorwaarden

Interesse?

Wenst u meer informatie over onze producten of diensten?

Bel +32(0)50 960 950

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

 

Ubicum: Ubicum bvba met zetel te Wetenschapspark 1, 8400 Oostende en
ondernemingsnummer 0811.273.950.
Dienst of Dienstverlening: het geheel van door Ubicum te leveren diensten.
Product: het geheel van de af te leveren toepassingen, applicaties of harware
producten.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van
toepassing op alle prijsoffertes van Ubicum aan haar Klanten en op alle
overeenkomsten tussen Ubicum en haar Klanten, voor zover er schriftelijk niet van is
afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de
Klant of van een derde uitgaan, ook indien Ubicum deze niet uitdrukkelijk
geprotesteerd heeft.
Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen
van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de
vertegenwoordigers van Ubicum, moeten, opdat ze aan Ubicum tegenstelbaar
zouden zijn, door Ubicum schriftelijk bevestigd worden.
Ubicum behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen minimaal 1 maand voor
inwerkingtreding schriftelijk in een door Ubicum te kiezen vorm aan de Klant kenbaar
worden gemaakt. Indien de Klant binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging
schriftelijk aan Ubicum kenbaar heeft gemaakt dat hij zich niet met de wijziging kan
verenigen, blijven de oude voorwaarden van toepassing. Indien de Klant niet of niet
tijdig reageert zullen de nieuwe voorwaarden gelden.
Technische informatie in de vorm van brochures, grafieken, illustraties en
aanverwanten zijn bedoeld om een algemene indruk omtrent Ubicum te geven en zijn
niet bindend.

 

Artikel 2. Offerte en Bestelling

 

Tenzij andersluidend beding op de offerte, bedraagt de geldigheidsduur van een
offerte 30 dagen.
Elke bestelling die vanwege Ubicum niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een
schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door Ubicum schriftelijk werd
aanvaard.
Eventuele agenten en vertegenwoordigers hebben geen
vertegenwoordigingsbevoegdheid. De door hen opgenomen bestellingen worden
slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging van
Ubicum.

 

Artikel 3. Prijzen en Betaling

 

De prijzen van Ubicum worden steeds opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief
B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke
aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de Klant vallen.
De prijzen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en worden op 1 januari
van elk jaar automatisch aangepast.
Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na
factuurdatum.
Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12 procent, en zal het factuurbedrag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 procent bij
wijze van schadevergoeding. Alle toegekende kortingen komen in dergelijk geval te
vervallen.
Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van
de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant.
Betwisting van de facturen moeten binnen 10 werkdagen na factuurdatum bij
gemotiveerd aangetekend schrijven aan Ubicum kenbaar worden gemaakt. De
betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

 

Artikel 4. Levering en Aanvaarding

 

Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn leveringstermijnen van indicatieve aard
en niet bindend.
De levering van Diensten geschiedt door het presteren ervan en de melding van
Ubicum dat de Dienst is gepresteerd. De levering van Producten geschiedt ex works
incoterms 2010. In geval Ubicum instemt met de verzening van Producten, zijn de
verzendkosten steeds voor rekening van de Klant. De Klant heeft de plicht om na de
levering de correctheid van de geleverde Dienst en/of het Product te verifiëren en
zorgvuldig te testen.
Tenzij anders overeengekomen beschikt de Klant over een termijn van 10
werkdagen, ingaand vanaf de dag der levering, om aan Ubicum de gehele of
gedeeltelijke aanvaarding of de weigering van de geleverde Dienst/Product bekend te
maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende wijze
in een aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige
reactie van de Klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de
goedkeuring van de geleverde Dienst/Product in en de succesvolle uitvoering van de
testen.
Verborgen gebreken dienen binnen de 10 werkdagen na ontdekking aangetekend te
worden gemeld. De Klant draagt het risico indien de Klant in gebreke is gebleven na
de levering de nodige testen uit te voeren.

 

Artikel 5. Garantie en Aansprakelijkheid

 

Hoewel Ubicum de Dienst en/of Product naar best inzicht en vermogen zal leveren,
biedt Ubicum, geen enkele garantie met betrekking tot de geleverde Dienst of
Product, waaronder de garantie dat de Dienst of Product geschikt zal zijn voor een
bepaald doel. In geval van Producten die door Ubicum worden betrokken bij derdeleveranciers, biedt Ubicum geen andere garanties dan deze geboden door de
fabrikant van het Product. Ubicum zal deze garanties op eerste verzoek bezorgen.
Ubicum is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het
gevolg is van een zware fout of bewezen opzet.
Ubicum zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte – of gevolgschade, zoals verlies van
inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. zelfs indien Ubicum op
de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
De aansprakelijkheid van Ubicum met betrekking tot rechtstreekse schade zal
beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw presteren van de te leveren
Diensten en/of het leveren van het Product.
De Klant zal Ubicum vrijwaren tegen alle kosten, inclusief advocatenkosten,
vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van
vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.
Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Ubicum zal in alle
gevallen beperkt zijn tot vijftig procent van de door haar in het kader van de
schadeverwekkende Dienst en/of Product aan de Klant gefactureerde en effectief
door de Klant betaalde bedragen.

 

Artikel 6. Eigendomsrechten

 

Ubicum blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten
op alle door haar geleverde Producten en resultaten van Diensten alsmede op de
broncode daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Bij het leveren van haar Diensten/Producten kan Ubicum besluiten gebruik te maken
van het door haar ontwikkelde CMS zoals dit evolueert en verder door Ubicum wordt
ontwikkeld (het ‘CMS’). Alle intellectuele eigendoms- en andere rechten op het CMS
zijn de exclusieve eigendom van Ubicum. Geen enkele offerte, bestelling,
overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de Klant enig
eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op het CMS, zelfs indien
bepaalde delen of toevoegingen specifiek voor de Klant zouden worden ontwikkeld.
Iedere gebruikslicentie op het CMS welke wordt toegestaan zal schriftelijk worden
gepreciseerd. Gebruikslicenties worden verleend aan de specifieke entiteit (zonder
moeder, dochter, zusters of anderszins gelieerde entiteiten) van de Klant door wie de
werkopdracht werd aangegaan. Geen enkele overeenkomst met de Klant zal Ubicum
beperken in haar recht om haar CMS uit te breiden, zelfs met (onderdelen van) het
Product of op basis van verleende Diensten.
In geval Ubicum gebruik maakt van Open Source software, zijn de voorwaarden uit
de respectievelijke licenties van toepassing. Ubicum biedt geen bijkomende
waarborgen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

Indien een overdracht van (intellectuele) eigendom schriftelijk is overeengekomen,
blijven alle afgeleverde Producten en resulaten van geleverde Diensten en de daarbij
horende intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Ubicum tot het ogenblik der
volledige betaling van alle facturen van de Klant. De know-how die Ubicum tijdens de
Overeenkomst heeft opgedaan mag steeds door haar gebruikt worden.

 

Artikel 8. Opschorting – opzegging – ontbinding – verbreking

 

Indien en zolang de Klant enige contractuele verplichting niet nakomt, heeft Ubicum
het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar
overige rechten jegens de Klant.
Ubicum is gerechtigd overeenkomsten bij eenvoudige aangetekende kennisgeving te
ontbinden zonder verdere ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van
de Klant tot betaling van eventueel nog verschuldigde bedragen en onverminderd
haar recht op schadeloosstelling indien één van de volgende omstandigheden zich
voordoet: (a) indien de Klant, ook na schriftelijke aanmaning om binnen de 30 dagen
zijn contractuele verplichtingen na te komen (zoals het betalen van facturen) nalaat
deze verplichtingen na te komen; (b) indien de Klant zich in staat van faillissement,
onvermogen of staking van betaling bevindt, zijn krediet aan het wankelen is gebracht
of ingeval van vereffening of ontbinding van de Klant;
In geval van ontbinding of verbreking van een overeenkomst of bestelling door de
Klant of door Ubicum wegens een tekortkoming van de Klant, zal deze van
rechtswege aan Ubicum een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn van 40%
van de waarde van de opdracht, onder voorbehoud van het recht op een hogere
schadevergoeding wanneer Ubicum bewijst dat de werkelijk opgelopen schade dit
bedrag overschrijdt.

 

Artikel 9. Overdracht – Onderaanneming

 

Het is de Klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij na
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ubicum.
Ubicum behoudt zich het recht voor derden te belasten met de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Niet-afwerving

 

De Klant zal vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de
beëindiging ervan, geen personeel van Ubicum direct of indirect in dienst nemen of
op welke andere basis dan ook inhuren of hiertoe pogingen ondernemen. In het
kader van dit artikel betekent de term “personeel” alle personeel of andere personen
zoals “freelancers” en onderaannemers ter beschikking gesteld door Ubicum.
Wanneer door de Klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de
schade die Ubicum hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt
gelijkgesteld aan 50.000€, onverminderd het recht van Ubicum om hogere schade te
bewijzen.

 

Artikel 11. Divers

 

Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van een overeenkomst moet
door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn
van één jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Ubicum en de Klant
zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
De Klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en Ubicum de rechtskracht
van een schriftelijk bewijs bezit.

 

Artikel 12. Website

 

De afbeeldingen en fotos op de website zijn afkomstig van de volgende bronnen:

  • Adobe Stock
  • Alamy Stock
  • Shutterstock
  • Freepik:
    • Banner photo created by onlyyouqj
    • Technology photo created by freepik
    • Business photo created by yanalya